МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

Образовни профил машински техничар за компјутерско конструисање је формиран са намером да се омогући имплементација најсавременијих рачунарских и информатичких достигнућа у области машинства. Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:
• израду прорачуна и техничке документације
• испитивање и мерење карактеристика машинских делова и склопова
• пројектовање машинских делова и склопова
• коришћење напредних софтверских алата за 3D обликовање
• коришћење стандарда и стручне литературе.


Настава из стручних предмета одвија се у савремено опремљеним рачунарским кабинетима, уз примену мултимедијалних наставних средстава, у групама од по највише 15 ученика, по принципу један ученик – један рачунар. Користе се следећи софтверски пакети:
• AutoCAD – као основа за 2D компјутерску графику
• JAVA – програмски језик за програмирање апликација
• EXCEL – израда прорачуна машинских делова и склопова
• SolidWORKS – врхунски програмски пакет за 3D обликовање, испитивање чврстоће и анимацију кретања модела машинских елемената и склопова и израду техничке документације.
Поред савремених предмета базираних на рачунарској технологији, ученици стичу знања и из класичног машинства у оквиру предмета као што су: Техничко цртање, Механика, Машински материјали, Машински елементи, Отпорност материјала, Хидраулика и пнеуматика, итд.
У току школовања организују се посете фирмама, сајмовима и пројектантским бироима где се ученици могу ближе упознати са конкретним пословима којима се бави стручњак овог профила.
Након завршеног школовања, матурантима се пружа могућност запослења у индустрији машина и алата, индустрији процесне технике и управљања, аутомобилској индустрији, компјутеризованој машинској обради, конструкционим бироима, и другим областима где се користе рачунарске технологије.
Због опсежног теоријског и практичног изучавања стручних предмета, као и високог степена изучавања математике, овај образовни профил пружа велике могућности за наставак школовања на факултетима (машински, технолошки, информатички, електротехнички…) или на вишим школама струковних студија, мада је могуће уписати и друге факултете као што су: математички, филозофски, филолошки, ФОН или неки други.
После завршеног школовања матурантима се пружа могућност запошљавања у: ауто-индустрији, ауто- сервисима, сервисима за технички преглед, МУП-у, војсци, приватном бизнису.
Школовањем на овом образовном профилу ученицима се отвара могућност даљег школовања на факултетима: машински, технолошки, електротехнички, саобраћајни, ФОН, математички, полицијска или војна академија, или на вишим школама: машинска, техничко – информатичка, електротехничка, саобраћајна, унутрашњих послова економска, пословна.
Осим тога, ученици ће током школовања бити обучени и о основним елементима заштите на раду, организације рада, комуникацији, као и потребом за перманентним усавршавањем.

Оставите одговор