О нама

Акти школе

СТАТУТ (погледај)

Основни подаци о школи и информатор.

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТИ ШКОЛЕ 2022/2023

Годишњи план рада школе 2023/2024 (погледај)
Годишњи извештај о раду школе 2022/2023 (погледај)
Развојни план 2023-2028 (погледај)
Школски програм 2022-2026 (погледај)

ЗАКОНИ

Закон о безбедности и здравља на раду (погледај)
Закон о дуалном образовању (погледај)
Закон о јавним набавкама (погледај)
Закон о општем управном поступку (погледај)
Закон о основама система образовања и васпитања (погледај)
Закон о раду (погледај)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (погледај)
Закон о спречавању злостављања на раду (погледај)
Закон о средњем образовању и васпитању (погледај)
Закон о уџбеницима (погледај)
Посебни колективни уговор (погледај)
Устав Републике Србије (погледај)

ПОСЛОВНИЦИ

Пословник о раду Наставничког већа (погледај)
Пословник о раду Савета родитеља (погледај)
Пословник о раду Школског одбора (погледај)
Пословник о раду Ученичког парламента (погледај)

ПРАВИЛНИЦИ

Документ о вредновању стручног усавршавања (погледај)
Правилник о похваљивању и награђивању (погледај)
Правила понашања (погледај)
Правилник о видео надзору (погледај)
Правилник о дисциплинској одговорности (погледај)
Правилник о испитима (погледај)
Правилник о канцеларијском и архивском пословању (погледај)
Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика (погледај)
Правилник о систематизацији (погледај)
Правилник о узбуњивању (погледај)
Правилник о заштити података о личности (погледај)
План управљања ризицима од повреде родне равноправности (погледај)

ПРАВИЛНИЦИ – РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ

Правилник о екскурзијама (погледај)
Правилник о дозволи за рад наставника (погледај)
Правилник о јавним исправама (погледај)
Правилник о календару образовно-васпитног рада (погледај)
Правилник о обављању друштвено-корисног рада (погледај)
Правилник о оцењивању (погледај)
Правилник о педагошкој норми (погледај)
Правилник о поступању установе (погледај)
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника (погледај)
Правилник о протоколу поступања (погледај)
Правилник о стандардима и критеријумима за финансирање (погледај)

УПУТСТВА И ПРОЦЕДУРЕ

Упутство о поступању установа образовања и васпитања и центара за социјални рад (погледај)
Процедуре у школи за стварање безбедног окружења (погледај)
Стручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика/ца са изузетним/посебним способностима  (погледај)

ОСТАЛО

Одлука о именовању лица за заштиту података (погледај)

Документa